INSTITUCE

Filharmonie Brno


KOMENSKÉHO NÁM. 8

www.filharmonie-brno.cz


Za Janáčkova života profesionální český symfonický orchestr v Brně chyběl. Český koncertní život organizoval převážně Filharmonický spolek Beseda brněnská, na jehož koncertech účinkoval orchestr sestavený z ochotníků a vojenské hudby nebo hostující orchestr, například Česká filharmonie. V roce 1898 Janáček spoluzaložil Českou národní kapelu, která však brzy zanikla. Později symfonický orchestr do značné míry suploval orchestr brněnského Národního divadla. Janáček na nutnost zřízení profesionálního symfonického tělesa vícekrát upozorňoval. Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 a provádění Janáčkova díla dodnes patří k jejím profilovým aktivitám. V blízké době by se měla po letech koncertování v sále Janáčkova divadla dočkat vlastního reprezentativního koncertního sálu. Národní divadlo Brno 


DVOŘÁKOVA 11


České divadelní aktivity se nejprve provizorně konaly ve dvoraně Besedního domu a od roku 1884 konečně ve vlastní budově divadla na ulici Veveří, které vzniklo stavební úpravou původního objektu restaurace a tančírny. O chod divadla se staralo Družstvo českého Národního divadla v Brně, jehož aktivním členem byl i Leoš Janáček. Mnohaleté snahy Družstva o výstavbu nové budovy pro české divadlo nebyly úspěšné, ale po vzniku samostatného Československa se brněnské Národní divadlo mohlo v roce 1919 přesunout do budovy dříve německého Městského (dnes Mahenova) divadla. Ve dvacátých letech 20. století se zde konaly světové premiéry většiny Janáčkových vrcholných oper.

Ke stavbě nového divadla došlo až v šedesátých letech 20. století. V roce 1965 byla slavnostní premiérou opery Příhody lišky Bystroušky otevřena moderní budova Janáčkova divadla, která je dnes sídlem operního a baletního souboru Národního divadla Brno. Dílo Leoše Janáčka je zde trvalou a reprezentativní součástí repertoáru.

Janáčkova akademie múzických uměníBEETHOVENOVA 2


Když mělo po roce 1918 dojít k přeměně Janáčkovy varhanické školy v konzervatoř, Janáček navrhoval, aby měl nově ustanovený vzdělávací ústav charakter vysoké školy. "Připojením věd hudebních filosofické fakulty university ke konservatoři dospěla by tato významu vysoké školy." První vysokou uměleckou školou však byla až v roce 1945 založená Akademie múzických umění v Praze. V Brně vznikla Janáčkova akademie múzických umění o dva roky později a bylo celkem jasné, že ve svém jménu ponese jméno skladatele nejen jako poctu jeho geniální tvorbě, ale také kvůli jeho zásluhám o rozvoj brněnského hudebního školství. Dnes má JAMU dvě fakulty, hudební a divadelní. Na hudební fakultě se každoročně koná interpretační Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka


Oddělení dějin hudby 
MZM a Památník Leoše JanáčkaOddělení dějin hudby Moravského zemského muzea se nachází v budově Chleborádovy vily, kde od roku 1906 sídlila varhanická škola s ředitelem Leošem Janáčkem. Součástí sbírek hudebního oddělení je rozsáhlý a unikátně celistvý Janáčkův archiv, který obsahuje skladatelovy rukopisy, korespondenci, dokumenty či Janáčkovu knihovnu. V zahradě vily stojí malý domek, který byl vystavěn pro ředitele varhanické školy v letech 1908-1910 a v němž žil Janáček až do konce života. Dnes domek s expozicí o Janáčkově životě a díle nese název Památník Leoše Janáčka a obsahuje i původní mobiliář skladatelovy pracovny. Virtuální prohlídku Janáčkova domečku najdete zde.

V roce 2017 byl Archiv Leoše Janáčka zapsán do seznamu Paměti světa UNESCO

Nadace Leoše Janáčka


KRKOŠKOVA 45a


Posláním Nadace Leoše Janáčka je rozvoj, podpora a šíření hodnot souvisejících s odkazem Leoše Janáčka. Přispívá na ochranu a péči o Janáčkovy rukopisy uložené v Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, podporuje vydávání notových i literárních materiálů, provádění Janáčkova díla v mimořádných interpretacích apod. Nadace byla založena z finančních prostředků plynoucích z výnosů z provozování Janáčkových děl. Protože manželé Janáčkovi přišli o obě děti, na skladatelovo přání se dědicem výnosů z hudební tvorby stala po smrti vdovy Zdenky Janáčkové Masarykova univerzita, poté roku 1954 Český hudební fond, který v souladu se zákonem zřídil v roce 1991 Nadaci Leoše Janáčka, jíž převedl finanční prostředky získané z autorských práv a provozování jeho děl. Nadace je také vlastníkem a provozovatelem Památníku Leoše Janáčka na Hukvaldech a dlouhodobým nájemcem Památníku Leoše Janáčka v Brně, který je ve správě Moravského zemského muzea.

Konzervatoř Brno


TŘ. KPT. JAROŠE 45


O vznik učiliště pro budoucí profesionální hudebníky usiloval Janáček od sedmdesátých let 19. století. Zatímco v Praze vznikla konzervatoř už v roce 1808 (jako první ve střední Evropě) a vedle konzervatoře sídlila v Praze ještě varhanická škola, v Brně podobná možnost studia chyběla. V roce 1881 se Janáčkovi podařilo prosadit vznik brněnské varhanické školy, kterou pak jako ředitel vedl až do roku 1919, kdy došlo k její transformaci nejprve v soukromou a o rok později ve Státní hudební a dramatickou konzervatoř.

V současné době se na Konzervatoři Brno vyučuje hra na nástroje, skladba, dirigování a zpěv. Škola rovněž poskytuje vzdělání v dramatickém oboru.